Se filmen "Genoprettelsen"

Joseph Smith
»Nej, Gud Herren gør ikke noget,
førend han har åbenbaret sine planer
for sine tjenere, profeterne.«
Amos 3:7

Joseph Smith: En sidste dages profet

I begyndelsen af 1800-tallet var den vestlige del af staten New York kendt som det »nedbrændte distrikt«. Som en steppebrand havde så mange religioner spredt sig i området i løbet af »The Second Great Awakening« (den anden store vækkelse) i USA, at man gik ud fra, at der ikke var flere tilbage at omvende. Det var en tid og et sted med teologisk tumult.

Det var under disse omstændigheder, at Joseph Smith jun., søn af Joseph og Lucy Mack Smith, blev født. Hans store familie befandt sig i hjertet af denne religiøse storm med ønsket om at leve et godt liv, men usikre på hvilken af de forskellige kirke var den rigtige at tilslutte sig. Josephs familie hældte mod forskellige trossamfund, men ingen følte sig sikker på, at netop deres var Kristi sande kirke.

Guds profet

Joseph Smith blev som svar på sin ydmyge bøn kaldet af Gud til at genoprette Jesu Kristi sande kirke.

I foråret 1820 gik Joseph ud i en lille skov nær sit hjem og knælede i bøn. Han beskrev sin oplevelse således: Jeg så »en lyssøjle lige over mit hoved, som var stærkere end solens glans, og som dalede gradvis ned, indtil den faldt på mig … Da lyset hvilede på mig, så jeg to personer, hvis glans og herlighed trodser enhver beskrivelse, stående over mig i luften. Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, mens han pegede på den anden: 'Det er min elskede Søn. Hør ham!'« (JS-H 1:16-17).

Dette syn med vor himmelske Fader og hans Søn Jesus Kristus var begyndelsen på Joseph Smiths kald som Guds profet. Han blev fortalt, at ingen af kirkerne på jorden havde hele sandheden. Joseph Smith var udvalgt til her på jorden at etablere Kristi kirke og genoprette præstedømmet, eller myndigheden til at udfører helligt arbejde i Guds navn. Han blev af Gud ledt hen til en gammel optegnelse og modtog evnen til at oversætte den til Mormons Bog, som vi har i dag. Han oversatte og nedskrev andre åbenbaringer, som udgør en del af Den Kostelige Perle. Hele livet fortsatte han med at bede og modtage åbenbaring på vegne af Kirken. Disse åbenbaringer blev sammensat til Lære og Pagter og viser, at Gud fortsat leder sine børn, os, i dag. Joseph Smith organiserede officielt Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages hellige den 6. april 1830.

Leder for Kristi kirke

Joseph ledte den voksende kirke igennem fysisk, følelsesmæssig og åndelig modgang.

 

Nogle gange, når vi opnår ansvar, føler vi ikke længere, at vi har brug for hjælp, men Joseph Smith stolede mere og mere på Herren, efter at være blevet kaldet som profet. Han vidste, at hans ansvar ikke bestod i at forkynde sine egne lærdomme, men i at videregive det, som Gud tilkendegav for ham. Det meste af det materiale, som udgør Lære og Pagter, er Guds svar på Josephs bønner. Han bad Gud om at klargøre dele af evangeliet og bad om vejledning til, hvordan han skulle lede et voksende antal mormoner. Gud bad ham kalde apostle, profeter og andre ledere til at våge over Kirken.

De tidlige mormoner udholdt stor forfølgelse, fordi de af deres naboer blev opfattet som en kommerciel, politisk og religiøs trussel, så Joseph, samt dem han kaldte til at hjælpe sig, førte flere gange mormongrupper til mere fredelige områder. På trods af Kirkens tidlige medlemmers lidelser, opførte de templer, missionerede, byggede byer og tjente i USA’s militær, mens de rejste. Flere år før Joseph døde, ledte Herren ham til at organisere De Tolv Apostles Kvorum, og med tiden overdrog han dem alle nøglerne, rettigheder og myndighed, således der altid ville være en levende profet på jorden. Efter Joseph Smiths død efterfulgte den daværende seniorapostel, Brigham Young, ham som Kirkens anden profet og præsident. Profeten i dag, Thomas S. Monson, er Joseph Smiths bemyndigede efterfølger. Han og Kirkens andre apostle kan spore deres præstedømmemyndighed tilbage til Jesus Kristus i en ubrudt kæde af ordinationer gennem Joseph Smith.

En hengiven ægtemand og far

Den tunge byrde ved at lede Kirken hindrede ikke Joseph Smith i at varetage sit ansvar over for sin hustru og sine børn; det øgede hans kærlighed til dem.

Når Josephs liv var på spil, satte han sin lid til sin tro på Kristus,
ikke blot for at klare sig selv, men også sin hustru og sine børn.

En af Kirkens senere profeter fortalte medlemmerne: »Ingen succes kan opveje fiasko i hjemmet.« Denne udtalelse kom mere end et århundrede efter Joseph Smiths død, men Joseph havde været et levende eksempel på dette hele sit liv. Selvom Joseph konstant var forfulgt og fængslet på falske anklager, var hans tanker altid hos familien. Han skrev til sin hustru Emma, da han sad fængslet i Missouri:

»Sig til børnene, at jeg er i live, og at jeg stoler på, at jeg vil komme og se dem inden længe. Trøst deres hjerte alt det, du kan, og prøv at selv at være trøstet alt det, du kan« (»'Jeg var hos min familie': Joseph Smith som ægtefælle, far, søn og bror«, Brent L. Top, Stjernen, dec. 1992).

Ansigt til ansigt med en uretfærdig straf tænkte han kun på sin families velfærd. Joseph efterlevede den lære han prædikede - at vores primære fokus i livet bør være at styrke vores familie, for de er det eneste, vi kan tage med os, når vi dør.

Det genoprettede evangeliums martyr

»... Han levede ædelmodigt, og han døde ædelmodigt i Guds og sit folks øjne og har ... beseglet sin mission og sine gerninger med sit eget blod« (L&P 135:3).

Vi tror nogle gange at det at dø for en sag, er det fornemmeste tegn på hengivenhed, men at leve for noget er ofte meget mere krævende. Joseph Smith gjorde begge dele. Han brugte sit liv i Guds tjeneste, han led under hån og vold på grund af sin tro. Han døde ikke offentligt for øjnene af sympatiske vidner, han blev skudt af pøblen, da han sad fængslet på grund af falske anklager.

Profeten Joseph og hans bror Hyrum. Fængslet i Carthage i Illinois.
 
 

Han viste sin hengivenhed til Gud i livet og i døden. Nogle mennesker tror fejlagtigt, at mormonerne tilbeder Joseph Smith. Det gør vi ikke. Han var ikke et fuldkomment menneske, ikke guddommelig. Han var en god, almindelig mand, som levede op til en ekstraordinær kaldelse.

Han arbejdede for Herrens sag lige til den dag, hvor pøblen tog hans liv, og vi ærer ham på grund af hans tro, ydmyghed og hengivenhed. Vi er taknemlige for Kirken, som han var med til at etablere, den hellige skrift, som han oversatte, de åbenbaringer, han modtog, og det, han underviste i, som hjælper os til at forstå Guds plan.

Den trofaste måde, hvorpå Joseph Smith jun. udførte sit arbejde i løbet af sit korte liv, inspirerer os til at opfylde vores egne kaldelser, hvor store eller små de end måtte være.

 

Gå til hovedside
www.mormon.dk
www.mormon.org
www.mormon.org - dansk